Intimate Portraits: Global Locals Mediterranean

21dec20:0021:30Intimate Portraits: Global Locals Mediterranean

Evenement Details

Kaarten om de voorstelling live bij te wonen, koopt u via de link onderaan.

Kaarten voor de livestream zijn te verkrijgen via https://www.50l50podium.com/muziek.

 

Intimate Portraits is een reeks performances die maandelijks plaatsvindt. Tijdens deze avonden krijgt het publiek de kans om bijzondere dansvoorstellingen te zien die reflecteren op de melting pot van Amsterdammers. Elke avond duurt ongeveer een uur en bestaat in de meeste gevallen uit twee of drie stukken, die passen bij het thema van de avond.

 

Deze editie: Mediterranean, met:

– Klevis Elmazaj & Paola Ghidini

– Ahmad Joudeh & Samantha van den Doel

 

– Klevis Elmazaj & Paola Ghidini

GONEWORDS

Een soldaat wordt verliefd op een lokaal meisje. Het verhaal van culturele verschillen tussen twee mensen met verschillende achtergronden, verschillende opvattingen, verschillende landen. Vechten voor begrip en acceptatie in een liefdesduet dat verschillende aspecten van deze relatie raakt, zeer aanwezig in de realiteit van vandaag!

KLEVIS ELMAZAJ

Klevis is een Albanese choreograaf, verhalenverteller en dansers die internationaal werkt voor dansgezelschappen, operaproducties, musicals en films. Zijn werk is geselecteerd en bekroond in verschillende competities, waaronder Burgos / New York International Choreographic Competition (1ste en 2de prijs), Belgrade Choreographic Competition en YAGP New York, en werd ook in podia door heel Europa opgevoerd. Als danser heeft hij met verschillende choreografen en producties gewerkt, en trad hij op in het VK, Nederland, Spanje, Italië, Taiwan, Qatar, Abu Dhabi en Koeweit.

Opgeleid in zowel ballet als hedendaagse dans, heeft hij zijn beweging beïnvloed met andere stijlen, zoals acrobatiek, hiphop en flamenco, wat een veelzijdiger bewegingsvocabulaire creëerde. Afgestudeerd aan de Rambert School in Londen, VK, werkt hij sindsdien als freelancekunstenaar met de visie om publiek wereldwijd te inspireren.

PAOLA GHIDINI

Paola is een danseres, dansdocent en bewegingscoach, oorspronkelijk afkomstig uit Italië. Ze begon op zeer jonge leeftijd met haar balletopleiding; haar studie bracht haar in vele steden in Italië, zoals Florence en Milaan, en in het buitenland, Cannes, Parijs, Londen, New York en Amsterdam, waar ze ook gevestigd is, en sinds 2014 als freelancer werkt. Als danseres trad ze op in klassieke, neoklassieke, moderne en hedendaagse producties, maar ook in musicals en opera’s in Italië, Nederland, Spanje, Duitsland en in heel Europa.

Samen met haar carrière als danseres heeft haar passie betrekking op de theaterwereld in het algemeen. In de afgelopen tijd heft ze haar studie hervat creërt zij actief, met als doel haar kennis uit te breiden en het werkveld van kostuums en decors te betreden.

 

– Ahmad Joudeh & Samantha van den Doel

END/LESS – van Fernando Dominguez

Relaties hebben de neiging te veranderen. Wanneer een persoon zijn of haar interesses apart van de ander laat groeien, is het bijna alsof hij het einde van een contract tekent. End/Less is een duet dat uitdrukt hoe een paar tegen deze situatie vecht. Hoeveel moet er worden vergeven om door te gaan? Het weerspiegelt elk soort relatie. Er zal ook naar het persoonlijke verhaal van Ahmad Joudeh worden gelinkt als een inspirerende motor voor deze creatie.

De choreografie wordt ontwikkeld binnen het ‘bolsysteem’, dat Dominguez de afgelopen vijf jaar heeft ontwikkeld. Met dit systeem onderzoeken de bewegingen de technische achtergrond van de dansers, met een gevoel van driedimensionale en cirkelvormige/spiraalvormige bewegingen, die een aantrekkelijk en bijzonder dansduet zullen vormen.

AHMAD JOUDEH

Ahmad Joudeh werd in 1990 in Damascus geboren als staatloze vluchteling. Tijdens de burgeroorlog maakte hij levensbedreigende situaties mee, werd zijn huis verwoest en verloor hij vijf familieleden. Nadat hij getuige was geweest van een kind dat omkwam in een veldslag, begon hij te werken voor kinderen die wees waren in de oorlog, waar hij deelnam aan activiteiten van SOS Kinderdorpen Syrië: het houden van dansshows voor fondsenwerving en dansworkshops voor wezen in hun dorpen. Vanwege zijn dansactiviteiten werd hij constant bedreigd door extremisten. Als reactie daarop liet hij de woorden “Dance or Die” op de achterkant van zijn nek tatoeëren, de plek waar een mes bij onthoofding zou worden geplaatst. Voor Ahmad Joudeh is dansen bestaan. Het dansen opgeven was geen optie.

In augustus 2016 werd de strijd van Ahmad Joudeh in Syrië gerapporteerd in een nieuwsprogramma op de Nederlandse nationale televisie. Geraakt door het verhaal organiseerde Het Nationale Ballet The Dance For Peace Fund, dat Ahmad Joudeh uitnodigde in Nederland. In oktober 2016 verhuisde Ahmad Joudeh naar Amsterdam. Sinds 2017 is hij internationaal actief als kunstenaar met Amsterdam als uitvalsbasis. Hij heeft ook bijgedragen aan evenementen om het bewustzijn van de vluchtelingensituatie te vergroten. In november 2018 publiceerde Ahmad Joudeh zijn autobiografie “Danza o Muori (Dance or Die)”. In september 2019 benoemde SOS Children’s Villages International Ahmad Joudeh tot internationale vriend. In november 2019 won een documentairefilm ,”Dance or Die” van Roozbeh Kaboly over het leven van Ahmad Joudeh, een van de 2019 International Emmy® Awards, een in de categorie Arts Programming.

SAMANTHA VAN DEN DOEL

Samantha van den Doel studeerde dans aan de CODARTS Rotterdamse Dansacademie, waar ze werd opgeleid met dansen van vooraanstaande hedendaagse choreografen, waaronder Hans van Manen, Jiří Kylián, Ton Simons en Itzik Galili.

Sinds haar afstuderen in 2011 is ze actief geweest als freelancedanseres en docent klassiek ballet. Ze is ook betrokken geweest bij verschillende dansprojecten in Nederland. Ze is de danspartner van Ahmad Joudeh sinds hij in 2016 naar Nederland verhuisde.

 


 

Tickets for the performance (in person) can be purchased via the link down below.

Tickets for the livestream are available at https://www.50l50podium.com/muziek.

 

Intimate Portraits is a series of performances that will take place on a monthly basis. During these evenings, the audience will have the opportunity to see special dance performances that reflect on the melting pot/salad bowl of Amsterdam residents. Each evening lasts about an hour and in most cases consists of two or three pieces that match the theme of the evening.

 

This edition: Mediterranean, with:

– Klevis Elmazaj & Paola Ghidini

– Ahmad Joudeh & Samantha van den Doel

 

– Klevis Elmazaj & Paola Ghidini – GONEWORDS

GONEWORDS

A soldier falls in love with a local girl. The story of cultural differences between two people of different backgrounds, different believes, different countries. Fighting for understanding and acceptance in a love duet that touches different aspects of this relationship, very present in today’s reality!

KLEVIS ELMAZAJ

Klevis is an Albanian choreographer, storyteller and dancers who works internationally for dance companies, opera productions, musicals and films. His work has been selected and received awards in various competitions among many Burgos/New York International Choreographic Competition (1st, 2nd Prize), Belgrade Choreographic Competition & YAGP New York, as well as being performed in stages across Europe. As a dancer he has worked with a variety of choreographers and productions, performing in the UK, The Netherlands, Spain, Italy, Taiwan, Qatar, Abu Dhabi, Kuwait.

Trained in both ballet and contemporary dance, he has influenced his movement with other styles like acrobatics, hip hop, flamenco, which created a more versatile movement vocabulary. Graduated at Rambert School in London, UK, he has worked since as a freelance artist under the vision to inspire audiences worldwide.

PAOLA GHIDINI

Paola is a dancer, dance teacher and movement coach, originally from Italy. She started her ballet training at very young age; her studies brought her in many cities in Italy, like Florence and Milan, and abroad, Cannes, Paris, London, New York and Amsterdam, which is also the city where she is based, working as freelancer since 2014. As a dancer, she performed in classical, neoclassical, modern and contemporary productions, as well as musicals and operas in Italy, the Netherlands, Spain, Germany and across Europe.

Together with her career as a dancer, her passion concerns the world of theater in general. In recent times she is resuming studies begun in the past and as well actively creating, with the aim of expanding her knowledge and enter the work field of costumes and sets design.

 

– Ahmad Joudeh & Samantha van den Doel

END/LESS – by Fernando Dominguez

Relationships have the tendency to change. When a person grows his or her interests apart from the other, it is almost like signing the end of a contract. End/Less is a duet that expresses how a couple fights against this situation. How much is it needed to be forgiven in order to continue? It reflects about any kind of relationship. The personal story of Ahmad Joudeh will be linked as well as an inspirational motor for this creation.

The choreography will be developed within the ‘sphere system’ which Dominguez has developed in the past five years. With this system, the movements will explore the technical background of the dancers, with a sense of three-dimensional and circular/spiral movements, which will make an appealing and special dance duet.

AHMAD JOUDEH

Ahmad Joudeh was born in Damascus in 1990 as a stateless refugee. Under the civil war, he experienced life-threatening situations, his home was destroyed, and he lost five family members. After witnessing a child killed in a battle, he started working for children orphaned in the war,  joining activities of SOS Children’s Villages Syria: holding dance shows for fundraising and dance workshops for orphans at their villages. Because of his dance activities, he received constant threats from extremists. As a response, he had the words “Dance or Die” tattooed on the back of his neck, the spot where a blade would fall in decapitation. For Ahmad Joudeh, to dance is to exist. To give up dancing was not an option.

In August 2016, Ahmad Joudeh’s struggle in Syria was reported in a news program on Dutch National Television. Touched by the story, The Dutch National Ballet organised The Dance For Peace Fund, which invited Ahmad Joudeh to The Netherlands. In October 2016, Ahmad Joudeh moved to Amsterdam. Since 2017, he has been internationally active as an artist with Amsterdam as the base. He has also been contributing to events for raising awareness of the refugee situation. In November 2018, Ahmad Joudeh published his autobiography “Danza o Muori (Dance or Die)”. In September 2019, SOS Children’s Villages International appointed Ahmad Joudeh as its  International Friend. In November 2019, a documentary film “Dance or Die” by Roozbeh Kaboly about the life of Ahmad Joudeh won one of 2019 International Emmy® Awards, one in the category of Arts Programming. 

SAMANTHA VAN DEN DOEL

Samantha van den Doel studied dance at CODARTS Rotterdam Dance Academy in Rotterdam, where she was trained with dances of prominent contemporary choreographers, including Hans van Manen, Jiří Kylián, Ton Simons, and Itzik Galili.

After the graduation in 2011, she has been active as a freelance dancer and a teacher of classic ballet. She has also been involved in various dance projects in The Netherlands. She has been Ahmad Joudeh’s dance partner since he moved to The Netherlands in 2016.

Meer

Tijd

21 december 2020 20:00 - 21:30(GMT-11:00)

Klik hier voor de tickets

Koop uw tickets hier