Intimate Portraits: Global Locals Russia

20sep20:0021:00Intimate Portraits: Global Locals Russia

Evenement Details

Image: INNER – Masha and Liza Zhukova. Photo: M. Khurtortseva

Intimate Portraits is een reeks performances die maandelijks plaatsvindt. Tijdens deze avonden krijgt het publiek de kans om bijzondere dansvoorstellingen te zien die reflecteren op de melting pot van Amsterdammers. Elke avond duurt ongeveer een uur en bestaat in de meeste gevallen uit twee of drie stukken, die passen bij het thema van de avond.

Masha Zhukova and Liza Zhukova – INNER en TakeOver

Masha en Liza komen oorspronkelijk uit Salekhard in Siberië (Rusland). Het zijn alumni van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (AHK), richting Moderne Theaterdans (MTD). Masha en Liza zijn beide freelance dansers, choreografen en dansdocenten, gevestigd in Amsterdam. Ze creëren zowel samen als individueel stukken. Samen hebben ze verschillende voorstellingen gemaakt, waarmee ze ook optreden: Kariera (2013), Transmission (2015), TakeOver (2018), en nu INNER (2019). In augustus 2018 ging hun stuk TakeOver, waarin zij ook de dansers waren, in première op het festival Open Look in Sint-Petersburg. Het stuk INNER won de ‘Best Dancers Award’ op het International Contemporary Dance Festival ‘Context. Diana Vishneva’ 2019 in Moskou en Sint-Petersburg. INNER was te zien in COME TOGETHER # 5 in Frascati Theater in maart 2020. Masha en Liza werden gepubliceerd in de april 2020-editie van VOGUE Rusland.

Het idee van INNER komt voort uit diepgaand onderzoek naar de menselijke persoonlijkheid. Voordat ze aan de creatie in de studio begonnen te werken, begonnen Masha en Liza met het bestuderen van oude horoscopen en kwamen ze tot de beslissing dat er in elke persoon een dier leeft met zijn eigen kenmerken. Dit idee werd een inspiratie voor de choreografen. INNER is een choreografisch werkonderzoek. Het gaat om de verbinding tussen de mens en de natuur als geheel, en ook om het zoeken naar het innerlijke dier dat in ieder mens leeft. Soms duwen we dit dier naar beneden en verliezen we zo de verbinding met het innerlijke zelf. INNER is gemaakt in samenwerking met Context van het International Contemporary Dance Festival. Diana Vishneva 2019. De componist is Ezequiel Menalled en de lichtontwerper is Varja Klosse.

In het stuk ‘TakeOver’ onderzoeken Masha en Liza het onderwerpen macht en invloed tussen mensen en binnen een individu. Hoe verandert macht ons gedrag? Wat gebeurt er als we ons van buitenaf beïnvloed voelen? Wie geeft de macht aan een persoon? Hoe zijn we van elkaar afhankelijk in dit machtsspel? Deze vragen geven inspiratie en worden beschouwd in de context van dit onderzoek en deze performance.

Instagram Masha: https://www.instagram.com/mariia_zhukova/?igshid=1vbkt4rtj60gx

Website Masha: https://www.mashazhukova.com

Instagram Liza: https://instagram.com/lizazhkva?igshid=3zxleead9s5o

—–

Anastasia Belyaeva and Rachele Chinellato – Killing time

Dit stuk onderzoekt de aard van melancholie en verveling, emotionele schommelingen, verslapt zijn in een eentonig leven met kortetermijnsprankelingen van nieuwsgierigheid en de vastberadenheid om het dagelijkse moeras te doorbreken. Twee persoonlijkheden die omgaan met het verschillende tijdsbesef, de perspectieven van elkaar beïnvloeden en hun conflicten en overeenkomsten doorleven.

Anastasia Belyaeva is een freelance Russische danseres en choreografe, die sinds 2018 gevestigd is in Amsterdam. De afgelopen zes jaar heeft ze onderzoek gedaan naar en kennis opgedaan in urban-choreografie en contemporary-techniektraining, die beide een grote invloed hebben gehad op de bewegingsesthetiek van Anastasia als kunstenaar. In 2019 was ze medeoprichter van de school ‘Emology’ in Amsterdam, waar ze praktijken aanbiedt voor mensen die worstelen met emotioneel bewustzijn door de instrumenten te gebruiken die zijn afgeleid van een unieke acteertechniek. Als resultaat leren mensen het voedende potentieel van hun emoties te begrijpen en deze te gebruiken om organisch en puur te zijn in hun dagelijkse communicatie. Daarna begon ze haar eigen methode te ontwikkelen over hoe directe toegang tot emoties de aanwezigheid van dansers in uitvoeringen kan ontrafelen en hun menselijke persoonlijkheid in beweging kan opbouwen. Ze is gedreven om haar kennis te verspreiden en het potentieel van de methode te zien in haar choreografieën.

Rachele is een Italiaanse freelance danseres, gevestigd in Amsterdam sinds 2019. Ze begon haar professionele opleiding in Verona, waar ze vier jaar danste bij het jonge gezelschap Via dei Fiori, geregisseerd door Valentina Pomari. Na jaren van moderne en stedelijke training werd ze verliefd op hedendaagse dans, die een connectie met haar meest menselijke en authentieke zelf mogelijk maakte en eerlijkheid en vrijheid vond door beweging. In 2018 voltooide Rachele haar opleiding bij Kibbutz Contemporary Dance Company in Israël. Haar eerste choreografie (Scelgo di scegliere) werd opgevoerd in het Zichri Theater in Ga’aton, waar Rachele experimenteerde met dynamische variatie, spelend met muzikaliteit en ritme. Door in aanraking te komen met de Israëlische bewegingstaal werd de focus gelegd op het diep luisteren naar haar lichaam, waarbij het idee van beweging werd verschoven van een esthetische vorm naar iets dat van binnenuit voortkomt en groeit. Ze houdt van het idee van een vormloos lichaam en onderzoekt dit in haar persoonlijke praktijk door vloeiendheid en speelsheid te combineren met dynamische veranderingen. In de afgelopen jaren gaf ze les in contemporary- en urban-dans en werkte ze met verschillende choreografen in Italië en in het buitenland, waar ze optrad en betrokken was bij enkele korte dansfilmprojecten.

Website Anastasia: https://anastasiabelyaeva.com/

Instagram Anastasia: https://www.instagram.com/stacie_koch/

Instagram Rachele: https://www.instagram.com/rachele.chinellato/

—–

Intimate Portraits is a series of performances that will take place on a monthly basis. During these evenings, the audience will have the opportunity to see special dance performances that reflect on the melting pot/salad bowl of Amsterdam residents. Each evening lasts about an hour and in most cases consists of two or three pieces that match the theme of the evening.

Masha Zhukova and Liza Zhukova – INNER and TakeOver

Masha and Liza originally come from Siberia, from the city called Salekhard, Russia. They are alumni of Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (AHK), Modern Theater Dance (MTD). Masha and Liza are both freelance dancers, choreographers and dance teachers based in Amsterdam. They are creating pieces together as well as individually. Together they have made several performances where they also are performers: Kariera (2013), Transmission (2015), TakeOver (2018), and now its INNER (2019). In August 2018, their piece TakeOver, in which they were also the dancers, premiered at the festival Open Look in Saint Petersburg.

The piece INNER took the “Best Dancers Award” at the International Contemporary Dance Festival ‘Context. Diana Vishneva’ 2019 in Moscow and Saint Petersburg. INNER was shown at COME TOGETHER #5 at Frascati Theater in March 2020. Masha and Liza were published in the April 2020 edition of VOGUE Russia. 

The idea of INNER originates in deep research of human personality. Before starting working on the creation in the studio Masha and Liza began with studying the ancient horoscopes, and came up with the decision that inside of every person there is an animal living with its own characteristics. This idea became an inspiration for the choreographers. INNER is a choreographic work-research. It is about the connection between a human being and nature in total, as well as about searching for the inner-animal which lives in every person, but sometimes we push this animal down, thus losing the connection with the inner-self. INNER is created in collaboration with International Contemporary Dance Festival ’Context. Diana Vishneva’ 2019. The composer is Ezequiel Menalled, and the light designer is Varja Klosse.

In the piece ‘TakeOver’ Masha and Liza are researching the subject of power and influence between people as well as within an individual. How does power change our behavior? What happens when we feel being influenced from outside? Who gives the power to a person? How do we depend on each other in this power game? These questions give inspiration to Maria and Elizaveta and are considered in the context of this research and performance.

Instagram Masha: https://www.instagram.com/mariia_zhukova/?igshid=1vbkt4rtj60gx

Website Masha: https://www.mashazhukova.com

Instagram Liza: https://instagram.com/lizazhkva?igshid=3zxleead9s5o

—–

Anastasia Belyaeva and Rachele Chinellato – Killing time

This piece explores the nature of melancholy & boredom, emotional seesaw, being slack in monotonous life with short term sparkles of curiosity and a determination to break the daily bog. Two personalities dealing with the different sense of time, affecting the perspectives of each other and living through their conflicts & agreements.

 Anastasia Belyaeva is a freelance Russian dancer and choreographer based in Amsterdam since 2018. For the past six years, she has been exploring and gaining knowledge from urban choreography and contemporary technique training, both of which greatly influenced Anastasia’s movement aesthetics as an artist. In 2019, she co-founded a school ‘Emology’ in Amsterdam, where she offered practices for people who struggle with emotional awareness by using the instruments derived from a unique acting technique. As a result, people learn to understand the nurturing potential of their emotions and use them to be organic and pure in their daily communications. After that, she started to develop her own method of how direct access to emotions can unravel dancers’ presence in performances and build their human personality in movement. She is driven to spread her knowledge and see the potential of the method in her choreographic work.

Rachele is an Italian freelance dancer based in Amsterdam since 2019. She started her professional training in Verona, dancing for four years with the young company Via dei Fiori, directed by Valentina Pomari. After years of modern and urban training, she fell in love with contemporary dance, which allowed a connection to her most human and authentic self, finding honesty and freedom through movement. In 2018, Rachele completed her training with Kibbutz Contemporary Dance Company in Israel. Her first choreographic work (Scelgo di scegliere) was staged at the Zichri Theatre in Ga’aton, whereby Rachele experimented with dynamic variation, playing with musicality and rhythm. Getting in touch with Israeli movement language guided a focus on listening deeply her body, shifting the idea of movement from an aesthetic form to something that generates and grows from the inside. Loving the idea of a formless body, she explores this in her personal practice combining fluidity and playfulness with dynamic changes. In the past years, she has taught contemporary and urban dance classes and worked with different choreographers in Italy and abroad, performing and being involved in some short dance film projects.

Website Anastasia: https://anastasiabelyaeva.com/

Instagram Anastasia: https://www.instagram.com/stacie_koch/

Instagram Rachele: https://www.instagram.com/rachele.chinellato/

Meer

Tijd

20 september 2020 20:00 - 21:00(GMT+00:00)

Klik hier voor de tickets

Klik hier voor tickets